FInansowanie

O festiwalu

Krakowska Jesień Jazzowa – festiwal o charakterze międzynarodowym, organizowany od 2006 roku na krakowskim Kazimierzu przez Fundację Dom Kultury AlchemiaKlub Alchemiawe współpracy z Not Two Records.

Ma na celu prezentowanie fenomenów współczesnej muzyki improwizowanej.

Kolejne edycje organizowane są corocznie w październiku i listopadzie. Dyrektorem artystycznym cyklu jest Marek Winiarski.

 

FINANSOWANIE PROJEKTU

Z polską jesienią jest jak z dobrą muzyką jazzową – nieprzewidywalne zwroty akcji to jej natura.Dlatego jesień to dobry czas na spotkanie z muzyką opartą na improwizacji.

Za sprawą Krakowskiej Jesieni Jazzowej w Krakowie ponownie będziemy mogli usłyszeć najlepszych i najodważniejszych wykonawców tego nurtu.

Projekt pn. „KRAKOWSKA JESIEŃ JAZZOWA EDYCJA XII XIII XIV” dofinansowany  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Dziedzictwo regionalne, Działanie 6.1 Rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Poddziałanie 6.1.2 Organizacja wydarzeń kulturalnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CEL PROJEKTU:

Realizacja wszystkich zaplanowanych w projekcie działań przyczyni się do osiągnięcia STRATEGICZNEGO CELU PROJEKTU, którym jest: „Rozwój oferty programowej

Fundacji Domu Kultury Alchemia i wzbogacenie formuły artystycznej Krakowskiej Jesieni Jazzowej”.

Celem GŁÓWNYM/BEZPOŚREDNIM projektu „Krakowska Jesień Jazzowa XII, XIII, XIV edycja” jest stworzenie, podczas kolejnych edycji wydarzenia, innowacyjnego, interdyscyplinarnego pod względem formuły produktu kulturalnego, który w rezultacie kształtować będzie kompetencje kulturowe w zakresie współczesnej muzyki awangardowej, a także wzbogaci ofertę kulturalną Małopolski, a poprzez to podniesie jej atrakcyjność turystyczną i konkurencyjność gospodarczą względem innych regionów Polski i Europy. W edycjach XII, XIII i XIV Wnioskodawca skupi się przede wszystkim na osiągnięciu większego wchodzenia mieszkańców Małopolski w interakcję z festiwalem

poprzez wprowadzenie nowych form kulturowych: organizację warsztatów dla muzyków, spotkań otwarte z gwiazdami festiwalu oraz wzmocnienie wymiany kulturalnej w obszarze Krajów Regionu Morza Bałtyckiego.

PLANOWANE EFEKTY PROJEKTU:

Efektem realizacji projektu będzie poszerzenie i wzbogacenie oferty Krakowskiej Jesieni Jazzowej, jednego z najwartościowszych produktów kulturowych na terenie Małopolski,

a w wieloletniej perspektywie – doprowadzenie do powstania w Krakowie Międzynarodowego Centrum Muzyki Współczesnej. Istotnym celem projektu jest wzbogacenie oferty wykorzystania czasu wolnego przez mieszkańców Krakowa, Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego i Województwa Małopolskiego oraz zwiększenie atrakcyjności turystycznej Krakowa. Projekt w istotny sposób wzbogaci ofertę kulturalną Krakowa i Małopolski o innowacyjne w skali globalnej wydarzenie muzyczne prezentujące muzykę jazzową i elektroniczną. Z uwagi na brak drugiego tego rodzaju wydarzenia na świecie, Wnioskodawca zakłada, że z oferty projektu korzystać będą nie tylko mieszkańcy Krakowa i Małopolski, ale także osoby spoza Polski (turyści).

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  1. Całkowita wartość Projektu wynosi 1 941 763,92 PLN
  2. Całkowite wydatki kwalifikowalne Projektu wynoszą: 1 790 304,00 PLN (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta cztery złote i 00/100)
  • Dofinansowanie ze środków UE wynosi: 895 152,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt dwa złote i 00/100).